Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Общи условия

В сила от 1 Октомври, 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “МАНДЖУКОВА, ШОПОВ, ПЕТРОВ”
3. РАБОТАТА НИ ЗА ВАС
4. ОТГОВОРНОСТТА НИ КЪМ ВАС
5. НАШЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
6. РАЗНОСКИ, ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНИЯ
7. НАШАТА КЛИЕНТСКА СМЕТКА
8. РАЗХОДНИТЕ РИСКОВЕ НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО
9. ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ
10. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
12. УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ, ЗАСТРАХОВКА И ЖАЛБИ
13. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15. ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА НА КЛИЕНТА
16. ОПОВЕСТЯВАНЕ
17. ПОЛОВЕТЕ И МНОГООБРАЗИЕТО
18. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАШИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
19. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 1. 1.1 Тези Oбщи условия определят условията, при които ние ще работим за Вас. Тези условия на работа са съществена част от нашето споразумение да Ви представляваме. Те трябва да се тълкуват само във връзка с всяко едно писмо за ангажимент или конкретен договор с Вас, които съдържат информация, специфична за Вас и Вашия случай.
 1. 1.2 Тези Oбщи условия подробно регулират договорните ни отношения с Вас и също така целят да дефинират и/или ограничат нашите отговорности и задълженията ни към Вас. Разпоредбите, посочени в този документ, се прилагат към нашите договорни отношения, освен ако някоя от тях не е изрично изключена от писмото за ангажимент или конкретния ни договор с Вас, където се съдържа информация, специфична за Вас и Вашия случай.
 1. 1.3 Нашето споразумение се урежда от българското право, освен ако не бъде изрично уговорено друго и попада под юрисдикцията на съответните професионални регулаторните органи (посочени по-долу). Всеки спор, свързан нашето споразумение или нашата работа ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища и дисциплинарните органи на адвокатската колегия.
 1. 1.4 Ако някоя от разпоредбите на този документ е намерена от съд или друг компетентен орган за невалидна или неприложима, то тази разпоредба по никакъв начин не засяга останалите разпоредби на този документ, които продължават да се прилагат.
 1. 1.5 Ние можем да изменяме или допълваме тези Общи условия от време на време. Ако направим това, докато с Вас сме в договорни отношения, ние ще ви уведомим за това писмено. Всякакви промени на тези условия ще влязат в сила от датата на нашето уведомление или (което от двете е по-късно) на датата, посочена в уведомлението като датата, на която измененията и допълненията влизат в сила.

2     АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “МАНДЖУКОВА, ШОПОВ, ПЕТРОВ”

 1. 1 Вашият договор е с Адвокатско дружество „Манджукова, Шопов, Петров“, регистрирано в Република България, със седалище в гр. София 1000 и адрес на управление: ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, офис 1. Нашата регистрация по БУЛСТАТ е 176596283.
 1. 2 Адвокатско дружество „Манджукова, Шопов, Петров“ е регистрирано и регулирано от Софийската адвокатска колегия. Софийският адвокатски съвет е регистрирал Адвокатско дружество „Манджукова, Шопов, Петров“ по време на заседанието си на и регистрацията е записано в Протокол № 27.
 1. 3 Съгласно тези Общи условия и всяко писмо за ангажимент или конкретно споразумение, сключени съгласно тях, освен ако контекстът не изисква друго, позоваванията на „Вие“ и „Вашите“ са позовавания на нашия клиент, който обикновено е поименно посочен в писмото за ангажимент или конкретното споразумение. Позоваванията на „МШП“, „ние“, „нас“ и „наш“, „Дружеството“ се отнасят до Адвокатско дружество „Манджукова, Шопов, Петров“.

3. РАБОТАТА НИ ЗА ВАС

 1. 1 Всеки казус, с който ние се ангажираме, се наблюдава от съдружник, който носи окончателната отговорност за случая и който винаги ще бъде готов да обсъди Вашия случай с Вас. Ще определим в писмото за ангажимент или в конкретното споразумение името и статута на лицето, отговорно за ежедневната работа по Вашия случай и на всички други лица, които помогат.
 1. 2 Наше задължение е да Ви представляваме, влагайки професионални умения и грижи. Предвид естеството на нашата работа, ние не можем да гарантираме резултатите във всеки конкретен случай.
 1. 3 Нашата работа може да бъде извършвана единствено въз основа на информацията, която Вие ни предоставяте. От съществено значение е да ни предоставите необходимата информация, за да можем да работим по най-добрия начин във Ваш интерес, както и това, тази информация да е актуална, точна и пълна. Вие трябва да ни уведомите възможно най-скоро за всяка промяна в информацията, която сте ни дали и да ни предоставяте всичко, което може да има отношение към нашата работа за Вас. Ние си запазваме правото да прекратим работата си за Вас ако, тези изисквания не бъдат изпълнени в каквато и да било съществена своя част.
 1. 4 Нашата роля винаги е да действаме като юридически съветник. Тя не включва даване на препоръки по търговски, финансови, бизнес или инвестиционни въпроси. Нищо, което ние Ви съобщаваме не следва да се разглежда като покана или внушение, за да се включите в каквато и да било инвестиционна дейност. Ние не предоставяме съвети по търговска или финансова жизнеспособност или основателност на сделки или бизнес рискове, които могат да бъдат свързани с тях. Освен ако не е специално договорено като част от нашия ангажимент, ние няма да Ви предоставяме съвети по данъчни въпроси.
 1. 5 Ние ще Ви консултираме само относно правото и правни процедури, приложими в Република България. Ако имате нужда от съвет относно правото и на процедурите на други юрисдикции, това трябва да бъде уговорено отделно, освен ако не сме договорили с Вас участието на адвокат с подходяща квалификация в чужбина.
 1. 6 Освен ако не сме направили уговорка в обратния смисъл в писмена форма, ние не сме отговорни пред Вас да Ви консултираме в каквато и да било връзка на даден случай, след като работата, която сме се ангажирали да предприемем, е завършена.
 1. 7 Ние имаме предвид процесуалните и давностни срокове и се стреми да работим възможно най-бързо и ефективно. Въпреки това, често е трудно да се каже колко време може да отнеме до завършване на определено дело или друг конкретен случай. Това често ще зависи и от поведението на другите страни в производството.

4. ОТГОВОРНОСТТА НИ КЪМ ВАС

 1. 1 МШП поема юридическа отговорност пред Вас за работата на своите съдружници, служители и консултанти, предприета от негово име. Нашата отговорност към Вас за всяка загуба или вреда, която може да претърпите, ще се определят в съответствие с българското законодателство и при спазване на следващите разпоредби.
 1. 2 Никой индивидуален член, служител или консултант на МШП договори с вас лично или поема юридическа отговорност лично за вас по отношение на работата, извършвана от името на Дружеството. Цялата кореспонденция и други комуникации изпратени до Вас в хода на нашата работа, независимо дали са подписани от съдружник, консултант или служител, следва във всички случаи да се третират като изпрати от името на МШП.
 1. 3 Нашата отговорност към Вас ще бъде ограничена до такава част от преките Ви и непосредствени вреди, която е справедлива и обоснована, като се вземе предвид степента на собствената Ви отговорност за съпричиняване на загуби и вреди, както и на всяка друга страна, която може да носи отговорност по отношение на Вас.
 1. 4 При установяването, дали други страни могат да носят отговорност спрямо Вас, не следва да се отчита, каквато и да било неспособност от Ваша страна да наложите санкции или да предявите и/или реализирате претенци срещу тази друга страна, например поради изтичане на давностни срокове или липса на средства или позоваването от тази страна на обстооятелства изключващи или ограничаващи отговорността й.
 1. 5 Нашата обща отговорност към Вас във всички случаи ще бъде ограничена до такава сума, която е посочено в писмото за ангажимент или в конкретното споразумение, които се сключват при действието на тези общи условия или ако не е посочена сумата там, до размера от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).
 1. 6 Този лимит на отговорността ни се отнася до съвкупността на всички претенции, които може да се предявят срещу нас
  1. 6.1 от нашите клиенти за целите на всеки случай един и / или
  2. 6.2 от нашите клиенти при предявяване на претенции, произтичащи от едно и също действие или събитие.
 1. 7 При тези обстоятелства, когато предприемаме действия за множество клиенти по отношение на един акт или събитие, общият лимит на отговорност от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) се прилага общо за всички тези клиенти и за всички случаи на загуба или вреда, по отношение на които тези клиенти могат да имат претенции.
 1. 8 Ние не носим отговорност, било то по договор, за непозволено увреждане или по друг начин за каквито и да било специални, непреки или последващи загуби или вреди от какъвто и да било вид, независимо от възникването им.
 1. 9 Посочените по-горе разпоредби, които ограничават нашата отговорност към Вас, както и тази на нашите съдружници, служители и консултанти не се прилагат по отношение на:
  1. 9.1 Ваша смърт или телесна повреда;
  2. 9.2 Вредата, произтичаща от измама или умишлено неизпълнение на задълженията;
  3. 9.3 Всяка друга ситуация, в която ограничението на отговорността е забранено от закон или от съответните правила за професионално поведение.

5. НАШЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 1. 1 Освен ако не е уговорено друго, нашата работа се заплаща на основата на времето за извършването й, като се прилагат часови ставки. Почасовата ставка на юристите, работещи по Вашия казус ще Ви бъдат съобщени и ще са достъпни за Вас при поискване. Времето, изразходвано по съответния казус, се записва в дялове от по шест минути. Ние начисляваме възнаграждение и за времето, прекарано в пътуване.Ние начисляваме възнаграждение и за консултации, предоставени по електронната поща или по телефона.
 1. 2 Ако няма съгласувана с Вас в писмена форма конкретна основа за таксуване, нашето възнаграждение ще се основава на броя на часовете, изразходвани за справяне с конкретния случай по приложимите към момента стандартни часови ставки. Те могат да бъдат коригирани, за да се отрази стойността, значението, сложността, затрудненията, спешността или специалния характер на извършената от нас работа.
 1. 3 Нашите часови ставки са предмет на периодичен преглед , обикновено в началото на януари всяка година. Ние ще ви информираме за всички предприети промени. Нашите възнаграждения се изчисляват по ставките, които са актуални, когато работата се извършва.
 1. 4 Ние може да възложи на консултанти, експерти или други лица , като например чуждестранни адвокати или представители по индустриалната и / или интелектуална собственост, ако това е необходимо за подпомагане на Вашия случай. Ние ще направим това на основание на Вашето разрешение да предприемем това по собствена преценка, освен ако не ни инструктирате за противното. Ние обикновено се договоряме с тях в качеството на Ваш представител и Вие ще отговаряте за заплащането на техните възнаграждения.
 1. 5 Ние съставяме отделни сметки за плащания (разноски), които се дължат от ваше име. Тези разноски могат да включват съдебни такси, такси за извършване на проверки, такси за Имотния или Търговския регистри, местен данък, копирни услуги и такси за принтиране, куриерски такси, преводачески услуги,пътни разходи и командировъчни.
 1. 6 Данък добавена стойност ("ДДС") ще бъде начисляван и на нашите възнаграждения и на дължимите разноски по съответната данъчна ставка. Ние ще издаваме фактура само на клиента или клиентите, за които се извършва работата ни.
 1. 7 Вие носите пълната отговорност за плащането на нашите възнаграждения, освен ако не сме уговорили друго в писмен вид, както и имаме право да поискаме плащане от Вас, ако друго задължено лице не плати незабавно в съответствие с нашите условия за плащане, както е уговорено по-долу.
 1. 8 Оценки на размера на възнгражденията се дават добросъвестно, но освен ако не е договорено друго, нашите възнаграждения могат да бъдат по-високи или по-ниски от дадените оценки. Ние винаги ще се стремим да предоставим ревизиран разчет в писмен вид, когато стане ясно, че възнагражденията по предишните оценки е възможно да бъдат надхвърлени. Ако ви помолим за извършване на депозит за плащания на възнаграждения по наша сметка, нашите възнаграждения могат да се окажат по-високи или по-ниски от поисканите депозитни плащания.
 1. 9 Когато ние работим за повече от един клиент по определен казус, всеки клиент, освен ако не е договорено друго между нас в писмен вид, ще да бъде солидарно отговорен за пълната сума от нашите възнаграждения. Ако сме уговорили, че отговорността на всеки клиент за нашите възнаграждения ще бъде ограничена до определен дял от общия размер и един или повече клиенти впоследствие престане да ни упълномощава, делът от нашите възнаграждения, които иначе биха били дължими от тях, ще се прехвърли в на останалите клиенти в равни дялове.

6     РАЗНОСКИ, ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНИЯ

 1. 1 Освен в условни случаи, когато в казуса е налице международен елемент, ние обикновено ще Ви помолим да заплащате през определени интервали от време, суми за покриване на разноски. Ние можем да поискаме депозит и когато възникне значителна наша икономическа отговорност към трета страна (обикновено когато сме наели консултант за съдебно дело).
 1. 2 Искания за плащане по сметка на разходите в условна от такси и обезщетение на щети случаи споразумение ще бъде управлявано от Условно нашия Fee споразумение или споразумение за обезщетение на щети, както е уместно.
 1. 3 Ние си запазваме правото да да преустановим да Ви представляваме временно или напълно в случай, че не получим плащане на сметки или суми, поискани по сметка. Освен ако не е договорено друго, ако по тази или по друга причина някаква работа не е приключена от нас, нашите възнаграждения и други разноски работата са ни дължими по отношение на работата, която вече е била извършена.
 1. 4 Всички клиентски средства, които трябва да се използват за плащане на държавните такси, разноски и други разходи на клиента, освен нашите възнаграждения, се внасят в нашата обща клиентска сметка и се управляват в съответствие със съответните професионални правила и стандарти. Ние може да извършваме плащания и преводи от клиентската сметка от името и в полза на клиента в съответствие с приложимите професионални правила и стандарти.
 1. 5 Ние ще ви предоставим пълен отчет за плащания и преводи, извършени с парични средства, които сте предоставили по нашата клиентска сметка. Ще бъдете снабдени с окончателен отчет не по-късно от 31 януари на годината, следваща годината на преведените средства, ако по-ранен срок не е договарен в писмо за ангажимент или в конкретно споразумение.
 1. 6 В случаи, когато сме направили плащания от Ваше име и Вие не сте направили плащане по клиентската сметка (по каквато и да било причина), ние ще начисляваме лихва върху неизплатените салда в размер на 10% над основния лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари или от 1 юли на съответната година („законна лихва“).
 1. 7 Сметките са дължими за плащане в срок от четиринадесет дни от доставянето на платежния документ. Когато сметката не е платена в срок от четиринадесет дни, ние си запазваме правото да начислява лихва върху неизплатенатa сума в размер на законната лихва за периода на неплащане. Ако имате претенции по отношение на сметки, фактурирани на Вас, трябва да ни уведомите незабавно.
 1. 8 Начисляваната лихва ще се натрупва месечно до момента, когато дължимите суми се заплатят от Вас или докато ние сме в състояние да ги начислим от получено от Вас обезщетение за вреди, получено в съдебен спор, който водим от Ваше име. Вие изрично ни давате своето разрешение да използваме междинни или окончателни плащания за тази цел.
 1. 9 Ако трета страна извършва плащане на лихва върху разходите, свързани с Ваше дело или друг случай, ние ще платим тези лихви на Вас, ако се отнася за сметка, която Вие вече сте платили. В противен случай ще имаме право да задържим такова плащане.
 1. 10 Ако сметка, която Ви е изпратена, не е платена от Вас своевременно в съответствие с тези Общи условия, ние имаме право временно или постоянно да престанем да Ви представляваме и да упражним право на задържане върху кореспонденция и документи, свързани с Вашия случай, ако са под наш контрол (т.е. да ги задържим докато не последва плащане).
 1. 11 Нашата политика за обработка на плащания е, че плащането в брой не е приемливо.

7     НАШАТА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

 1. 1 Нашата клиентска сметка е в „УниКредит Булбанк“ АД или друга такава българска(и) банка(и), регулирана от Българската народна банка, на когото може от текущо да се правят преводи от нашите клиенти. Когато се прехвърлят средства по нашата клиентска сметка Вие давате своето съгласие, че ние няма да носим отговорност към Вас за каквито и вреди и загуби, произтичащи от банкова несъстоятелност, поставяне под особен надзор, или друго подобно събитие, нито ще носим отговорност за загуби, предизвикани в резултат на невъзможността да се изтеглят тези средства, освен по начините, предвидени от закона. Ако не искате Вашите средства да се депозират в „УниКредит Булбанк“ АД или която и да било друга банка, в която имаме клиентска сметка, тогава трябва да ни уведомите незабавно, така че да можем да уговорим друг механизъм.
 1. 2 Моля, свържете се с нас, ако искате актуалните данни на банковата(ите) сметка(и), където се превеждат нашите клиентски парични средства.

8     РАЗХОДНИТЕ РИСКОВЕ НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 1. 1 Ние се стремим да изразим нашата правна помощ/съвети по начин, който считаме за най-полезно за клиентите, но правилният правен анализ на конкретен проблем често е въпрос на лично мнение. Когато дадем становище по определен правен въпрос, ние правим това добросъвестно, но е невъзможно да се избегне рискът, че друг адвокат – или юрисдикция – няма да са съгласни с това мнение. Дори там, където ние считаме, че вашият случай е много еднозначен, успех в съда (или друга институция), никога не може да бъде гарантиран.
 1. 2 Възлагането на разходите при решаването на спорове, става основно по преценка на съда, арбитъра или съответния правораздавателен орган (в зависимост от случая), оправомощен да възлага разходите. То не може да бъде гарантирано. Обикновено спечелилата страна ще получи възлагане, като разходите й се плащат от загубилата делото страна, но това не винаги е така. Освен това, ако спечелите делото и получи възлагане на разходите във Ваша полза, съдът рядко ще разпореди плащане на пълния размер на разходите Ви и Вие ще отговарята за плащането на остатъка. Освен това, другата страна може да не пожелае или да не може да плати това, което Съдът разпореди.
 1. 3 Ако загубите делото, обикновено ще трябва да платите разходите на другата страна (или част от тях), както и всички съдебни разноски. Когато заповед има произнасяне Във ваша полза, лихви може да се претендират само от датата на произнасяне.
 1. 4 Ние ще разглеждаме, заедно с Вас, както в самото начало, така и периодично в процеса, дали вероятният изход от съдебния спор оправдава разходите и риска. След започване на съдебно производство от една от страните в спора, същата може да не бъде в състояние да се оттегли, без да възстанови разходите, направени вече от другата страна.

9     ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

 1. 1 За улесняване на комуникацията, ние може да кореспондираме с Вас и с други по отношение на нашата работа по некриптирана елекронна поща, чрез Интернет. Вие следва да бъдете наясно, че Интернет електронната поща не е абсолютно сигурно средство за комуникация, чието получаване е гарантирано. Електронната поща може да бъде засечена или прочетена от други. Ако бихте предпочели да не я използваме по отношение на работата си, моля да ни уведомите.
 1. 2 Ние можем да контролираме електронните съобщения с оглед на това да се гарантира, че отговарят на нашите вътрешни политики и на приложимото право. Ние разполагаме с процедури, които ни помагат да опазваме електронните съобщения и друга информация от злонамерен софтуер и зловредни технологии, но не можем да гарантираме пълна защита на електронните съобщения.
 1. 3 Понякога ние ангажираме други организации или лица за извършване на услуги, като например печатни, копирни услуги или сканиране. Такива услуги се предоставят винаги при поверителни условия. Ако не желаете да използваме такива услуги във вашия случай, моля да ни уведомите.

10 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 1. 1 Ние действаме за много клиенти едноврменно. Възможно е някои от тези клиентите да имат или да развиват търговски интереси, които са неблагоприятни за вас. Нашето изначално условие, за да Ви представляваме е това, че дори и други настоящи или бъдещи клиенти да имат или да развиват, търговските интереси, противни на Вашите, да не може само по себе си да ни попречи да ги представляваме.
 1. 2 Това, разбира се, няма да премахне необходимостта да обмислим професионалните си задължения във връзка с Ваши указания или тези на всеки друг клиент. Ние разполагаме с процедури, насочени към установяването на конфликти на интереси и запазване на поверителността на информацията, която получаваме. Ще заявим ясно, ако не сме в състояние да продължаваме да Ви представляваме, ако например, конфликт на интереси възниква между Вас и друг клиент.

11 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. 1 Ние ще спазваме поверителността на информацията, която получаваме от Вас или от други от Ваше име, докато Ви представляваме. Ние няма да разкриваме такава информация на други лица, извън непосредствения правен тим (освен в съответствие с тези Общи условия) без вашето предварително съгласие, освен ако това не се изисква от закона или от приложимите правила на всеки регулаторен орган.
 1. 2 Изключение ще бъде, когато ние работим с други професионални консултанти от Ваше име. При тези обстоятелства ние ще приемем, че ние може да разкрием поверителна информация на тях, освен ако не ни уведомите за друго. От нас може да се изисква от време на време достъп до документи и информация за нашите застрахователи по отношение на застраховка „професионална отговорност на адвоката“. Нашето изначално условие, за да Ви представляваме е това, че сте съгласни с това да разкрием пред тях такава информация, каквато те могат да поискат или смятат за целесъобразно, дори когато тази информация иначе би било конфиденциална за Вас и би била защитена от правоотношението адвокат – клиент.
 1. 3 Вие ще оцените, че ние дължим изпълнението на същите задължения за поверителност по отношение на всички наши клиенти и не можем да ви разкрие друга поверителна информация, която може да притежаваме, без съгласието на съответния клиент.
 1. 4 Понякога ние ангажираме други организации или лица, които да предоставят услуги, като например печатни, копирни услуги или преводи, за да сме сигурни, че това ще се направи по икономически ефективен начин и в кратки срокове. Ние винаги сключваме споразумение за поверителност с тези външни доставчици.
 1. 5 Ние поддържаме база данни от правно ноу-хау, към които могат да бъдат добавяни и съвети и документация във връзка с нашата работа за Вас. Базите данни са надеждно поддържани и това няма да засегне нашите задължения за поверителност към Вас.
 1. 6 Всички правни съвети, които Ви предоставяме са само за Вас и във Ваша полза. Те не трябва (без нашето изрично писмено съгласие) да се разкриват, и на тях не могат да се позовават трети страни.
 1. 7 Kогато ни е възложено да представляваме клиент съвместно с други юридически съветници, ние ще работим съгласно презумпцията, че всяка страна се е отказала от задължението за поверителност спрямо тях, по отношение на съвместно упълномощилия ни клиент, освен ако не сме уведомени за друго начин, като в този последен случай можем само да Ви представляваме, ако другият клиент е съгласен , че не сме длъжни да споделяме тази информация с тях.

12 УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ, ЗАСТРАХОВКА И ЖАЛБИ

 1. 1 Контактната информация за нашите застрахователи, осигуряващи застраховката ни за професионална отговорност и подробности за териториалния обхват са на разположение в офисите ни и се предоставят по заявка. Ако желаете да обсъдим как нашите услуги за Вас може да се подобрят, моля свържете се със съдружника, отговарящ за Вашия случай или, ако предпочитате, със съответния началник на отдел или към някоя от управляващите съдружници.
 1. 2 Софийска Адвокатска Колегия е регулаторният орган на адвокатите в София, България. С него може да се свържете на следните телефони: +359 2 987 05 19 и +359 2 986 79 72. Техният адрес е: София, п.к. 1309, бул. Тодор Александров № 137, ет.2 и 3 . МШП спазва разпоредбите на Етичния кодекс на адвокатите, който определя правилата и принципите на професионално поведение за практикуващите адвокати. Той съдържа и други норми за професионално поведение и регулиране. Кодексът може да бъде разгледана в http://www.vas.bg/Pages/Legal/default.aspx.
 1. 3 Разполагаме с официална процедура за разглеждане на жалби, копие от която може да бъде получена при поискване от всеки съдружник. Процедурата включва и оплаквания относно сметките ни. Ние ще разследваме жалбите, които следва да бъдат отправени първоначално до лицето, отговорно за ежедневното управление на Вашия случай (или, ако предпочитате, до ръководителя на съответния отдел или до някой от нашите управляващи съдружници) и ние незабавно ще ви отговорим в писмен вид. Ние никога няма да си начисляваме хонорари за проверки по жалби.
 1. 4 Също така трябва да се отбележи, че имате право да подадете жалба директно до Дисциплинарния съд на Софийския адвокатски съвет. Естествено, ние се надяваме, че никога няма да има причина за оплакване относно адвокати, работещи по вашия случай, но ако имате такива опасения, не се колебайте да споделите с нас.

13 КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

 1. 1 От съществено значение е Вие веднага да предприемете стъпки за запазване на всички документи, които са относими към Вашия случай, независимо дали те го подпомагат или възпрепятстват. Това включват електронни данни и документи като електронни писма. Ние ще ви пишем отделно своевременно, за да обясним Вашите задължения по отношение на такива документи. В този момент, обаче, е важно да спре всяко рутинно унищожаване на документи, които биха могли да са относими по случая, както и да се вземат мерки относно създаването на нови документи. Вие също трябва да имате предвид, че всички документи, които създавате, може да станат достояние на противната страна, ако документите не са защитени от правоотношението адвокат – клиент.
 1. 2 Ние можем да съхранява кореспонденция и документи в електронен формат. До степен, до която Вие сте в състояние, Вие ни позволи да копираме и сканираме по електронен път всичко като кореспонденция и документи за наша употреба във връзка с работата ни по случая и за целите на деловодство, съхранение и архивиране.
 1. 3 Когато сме съхранили кореспонденция или документи в електронен формат, е възможно след това да унищожим оригинала. Въпреки това, ние няма да унищожаваме оригинални документ и такива документи на хартиен носител, които Ви ни помолите да Ви върнем. Електронните документи се разглеждат като допустими доказателствени средства в същата степен, както и самият оригинален документ.
 1. 4 Ние запазваме кореспонденция и документи (независимо дали на хартиен носител, в електронен формат или и двете) въз основа на разбирането, че можем да унищожим или изтрием хартиени архивни единици след изтичането на шест години след приключването на съответното дело или производство и електронни архивни единици след изтичането на десет години след тяхното извършване.
 1. 5 След приключването на определен случай, ще имаме право да запазим цялата си кореспонденция и документи, докато все още ни се дължат средства за хонорари или разноски.
 1. 6 Ние не начисляваме възнаграждение за себе си за съхранение на кореспонденция и документи (независимо дали на хартиен носител или в електронен формат, или и двете). Въпреки това, ние можем да начисляваме възнаграждение за:
  1. 6.1 извличането и предоставянето на хартиен носител или електронни материали от архива ни;
  2. 6.2 времето, прекарано в извличане от архива на съхранявана кореспонденцията и документите , които са поискани, и
  3. 6.3 четене, кореспонденция или други работи, необходими за да се съобразим с Вашите указания във връзка с възстановяване на кореспонденция и документи.

14 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. 1 МШП е адвокатско дружество, регистрирано като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни на Република България под номер
 1. 2 МШП спазва правните норми за защита на личните данни и изисква от клиентите си да правят същото. Ние обработваме всички лични данни, които ни предоставяте в съответствие с нашите задължения съгласно приложимото право за защита на личните данни за следните цели: да ви предоставим услугите, които сте заявили; да спазим приложимите закони и подзаконови актове; за административни цели; да ви предостави информация за нас и нашите услуги, включително актуализация на тази информация. Ако в даден момент не желаете да получавате повече информация за нас и нашите услуги, моля да ни уведомите.
 1. 3 Понякога може да се наложи да споделите свои лични данни, които ни предоставяте, с трети страни (включително други адвокати или в чужбина), предоставящи услуги на нас или от наше име. В тези случаи ние ще предприемем стъпки, за да гарантират тези лица, че личните Ви данни са защитени в достатъчна степен.
 1. 4 Моля да ни информирате за всички специални указания, които може да имате по отношение на начина, по който може да се обработват личните данни, които ни предоставяте. В противен случай ние ще приемем, че следва да се съобразим със задълженията си съгласно приложимото право за защита на личните данни.

15 ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА НА КЛИЕНТА

 1. 1 В съответните случаи законът изисква от адвокатите, както и от банки, кредитни институции и други, да получат достатъчно доказателства за самоличността на своите клиенти. Това е така, защото адвокатите, които се занимават с пари и имущество от името на своите клиенти, могат да бъдат използвани за престъпни цели, например за пране на пари. За да се съобразим със Закона за мерките срещу изпирането на пари, може да се наложи да:
  1. 1.1 получим доказателства за самоличността Ви възможно най-скоро;
  2. 1.2 във връзка с корпоративни клиенти, да идентифицираме действителните собственици на юридическото лице и да проверим тази информация, както и
  3. 1.3 продължим да наблюдаваме съответната сделка и да съхраняваме актуална информация относно идентичността на страните.
 1. 2 Нашето писмо за ангажимент или конкретно споразумение ще определи как точно ще се получават доказателства за самоличността Ви. Ако тази информация не се предоставя своевременно, ние можем да престанем да Ви представляваме. В случай, че се дължат възнаграждения във връзка с търсене на информация на външни доставчици за удостоверяване на Вашата самоличност (например такси за получаване на удостоверения за актуално състояние и други в чужбина), те ще бъдат за Ваша сметка и ще бъдат третирани като разноски.

16 ОПОВЕСТЯВАНЕ

 1. 1 Адвокатите имат професионалното и правно задължение да пазят дела на клиентите си в поверителност. Към това задължение, обаче, се прилагат и изключения, регламентирани в закона.
 1. 2 Правото в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм е поставило пред адвокатите юридическото задължение при определени обстоятелства да разкриват информация за някои правителствени служби, като например Държавната агенция за национална сигурност. Когато адвокатът знае или предполага, че определена сделка, извършена от името и за сметка на клиент включва изпиране на пари или финансиране на тероризъм, то от адвоката се изисква да я оповести на тази служба. Ако направим това по отношение на Вашия случай, може да не сме в състояние да ви уведомим, че такова разкриване на информация е направено. Може дори да се наложи да спрем да работим по Вашия случай за определен период от време и може дори да не бъдем в състояние да ви разкрием защо сме спряли работа.

17 ПОЛОВЕТЕ И МНОГООБРАЗИЕТО

 1. 1 Ние сме ангажирани с насърчаване на равенството и разнообразието във всички наши взаимоотношения с клиенти, трети лица и служители. Имаме политика на равнопоставеност и могообразие, която определя нашите задължения в тази насока по-подробно. Ако искате да получите копие от нея, моля свържете се с нас.

18 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАШИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 1. 1 Освен ако не е договорено друго в писмен вид, Вие може да прекратите пълномощията ни да Ви представляваме по всяко време в писмена форма. Ние можем да държите всичките Ви книжа и документи, докато все още ни дължите суми за възнаграждения и разноски.
 1. 2 Ние може да решим да прекратим да работим за Вас, ако сте в нарушение на настоящите Общи условия или поради друга съществана(и) причина(и). Като например, ако не се плащат нашите възнаграждения в съответствие с нашето споразумение, или пък не съумеете да направите плащане като депозит за покриване на разноски или възнаграждения, след като сме поискали от Вас да го направите, или при наличие на конфликт на интереси, или ако Вие ни дадете указания да действаме по начин, който вярваме, че е в противоречие с професионални и регулаторни стандарти или Вашите собствени най-добрите интереси, или ни инструктирате да действаме по начин, който смятаме за неправилен или погрешен, или ни укажете да действаме по начин, който според нас би бил в противоречие с нашите задължения, функциите на съда, на публичната служба или на правораздаването.
 1. 3 В този случай Вие ше ни дължите възнаграждение за извършената работа до момента, в който сме престанали да действаме за Вас. Ако Вие или ние да решим да престанем да Ви представляваме, Вие ще ни платите възнаграждения само до този момент. Те се изчисляват на всеки час или (според случая) съответен справедлив дял от уговореното възнаграждение (ако то е фиксирано).

19 ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 1. 1 Ако МШП се слее с (или се влее в) друго адвокатско дружество или прехвърли по същество всичката си дейност на трета страна, Вие се съгласявате, че ние може да прехвърлим нашите правоотношения с Вас при същите условия (доколкото е приложимо) на новото (другото) дружество. Ние ще Ви уведомим писмено, ако това е на път да се случи. В този случай ние имаме право да изработим нови Общи условия.
 1. 2 Ние си запазваме правото да предоставим на другото/новото дружество цялата информация, документи и данни, необходими за да може да изпълнява услугите, за които сме се договорили и за други цели, посочени в тези Общи условия.
 1. 3 Клаузите относно ограничаването на отговорността, посочени по-горе включват и всяко ново дружество, което МШП създаде, както и неговите съдружници, ръководители, служители и консултанти. Съответно, когато е определен таван на общата отговорност при тези Общи условия, Вие няма да имате право да получите повече от тази сума на лимита на всички ресурси (включително приложимата застраховка) на МШП, на новата структура и нейните съдружници, ръководители, служители и консултанти, и всички други лица, образувания, дружества или предприятия, посочени по-горе.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини